RVX Manager – ERP online

Noutati

TVA la incasare

TVA la incasare

TVA la incasare – Legislatia aplicabila

Legislatia aplicabila, incepand cu 1 ianuarie 2013, privind sistemul TVA la incasare:

 • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificata prin O.G. 15/2012
 • H.G. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, modificata prin H.G. 1071/2012
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1519/2012 de aprobare a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
 • Hotararea nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin HG 1071/2012

TVA la incasare – Criterii de incadrare in sistem

Presupune exigibilitatea TVA la:
* momentul incasarii contravalorii livrarilor / prestarilor efectuate, dar nu mai tarziu de cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii / data limita pentru emiterea facturii (daca factura nu s-a emis)

Se aplica OBLIGATORIU persoanelor impozabile:
* care au sediul activitatii economice in Romania si sunt inregistrate in scopuri de TVA
* au realizat in anul precedent o cifra de afaceri < 2.250.000 lei si se inregistreaza in scopuri de TVA
cu exceptia:
* contribuabililor care au sediul activitatii economice in afara Romaniei care  sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania prin reprezentant fiscal, direct sau prin sedii fixe ( ex.sucursale)
* contribuabililor care fac parte dintr-un grup de TVA

Operatiuni supuse sistemului TVA la incasare:
* operatiuni supuse taxarii in Romania
cu exceptia:
* operatiunilor neimpozabile in Romania
* operatiuni scutite de TVA
* operatiuni supuse regimurilor speciale
* operatiuni supuse taxarii-inverse
* operatiuni realizate catre un beneficiar afiliat
* anumite operatiuni cu numerar

TVA la incasare – Exceptii pentru platile in numerar

In cazul incasarii in numerar a contravalorii facturii, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare, exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar pana in ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

Exemplu:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, livreaza piese de schimb in valoare de 1000 lei catre societatea B in data de 12 martie 2013. Factura in valoarea de 1000 lei plus 240 lei TVA, este emisa in data de 12 martie, data pana la care societatea A a incasat deja 500 lei in numerar de la societatea B.

Pe factura emisa, societatea A va mentiona separat valoarea care a fost incasata in numerar si a TVA aferenta, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplica regimul normal de exigibilitate, si separat diferenta de 597 lei plus 143 lei TVA in dreptul careia se inscrie mentiunea „TVA la incasare”.

Daca in data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o alta plata in numerar de 300 lei, la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume incasate in numerar, respectiv 58 lei, intervine la data de 20 aprilie 2013.

La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plati intervine de asemenea in data de 20 aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA in suma de 58 lei in decontul lunii aprilie 2013.

TVA la incasare – Notificare intrare/iesire sistem

Data aplicare: 1 ianuarie 2013

 • Persoana obligata sa aplice sistemul:
  • inregistrata in scopuri de TVA inainte de 1 octombrie 2012
  • cifra de afaceri obtinuta in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depaseste valoarea de 2.250.000 lei
 • Notificare intrare in sistem / din oficiu:
  • 25 octombrie 2012 ( Formularul 097 )
 • Notificare iesire din sistem:
  • pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a fost depasit plafonul (2.250.000 lei)

Data aplicare: Prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013

 • Persoana obligata sa aplice sistemul:
  • inregistrata in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012
  • cifra de afaceri obtinuta in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 nu depaseste valoarea de 2.250.000 lei
 • Notificare intrare in sistem / din oficiu:
  • 25 ianuarie 2013 ( Formularul 097 )
 • Notificare iesire din sistem:
  • pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a fost depasit plafonul (2.250.000 lei)

Data aplicare: Prima zi de inregistrare in scopuri de TVA

 • Persoana obligata sa aplice sistemul:
  • se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului incepand cu 1 ianuarie 2013
 • Notificare intrare in sistem / din oficiu:
  • fara notificare, inregistrare din oficiu de organul fiscal, la data inregistrarii
 • Notificare iesire din sistem:
  • pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a fost depasit plafonul (2.250.000 lei)


Exemplu:

O persoana impozabila aplica sistemul TVA la incasare la 1 ianuarie 2013 si are perioada fiscala trimestrul, dar in trimestrul II al anului 2013 depaseste plafonul de 2.250.000 lei. In consecinta are obligatia sa depuna o notificare pentru iesirea din sistem pe data de 25 iulie 2013, si nu va mai aplica sistemul TVA la incasare din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale urmatoare celei in care a depasit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013.

Daca in anul 2014 aceasta persoana impozabila nu va depasi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra din nou sub incidenta prevederilor art. 1342 alin. (3) lit.a) si va depune o notificare conform art 1563 alin.(11) pe data de 25 ianuarie 2015 in vederea intrarii in sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 aprilie 2015, daca va avea perioada fiscala trimestrul, sau incepand cu data de 1 februarie 2015, daca va avea perioada fiscala luna.

TVA la incasare – Fluxuri la nivelul persoanei impozabile care aplica sistemul

Societatea A efectueaza achizitii:

 • Deduce TVA la plata facturii pentru achizitii de bunuri si servicii taxabile de la orice persoana
  • Daca TVA nu se plateste in perioada fiscala in care a fost primita factura se inregistreaza in contul 4428
 • Deduce TVA conform regulilor generale pentru:
  • achizitii supuse taxarii-inverse
  • achizitii intracomunitare de bunuri
  • importuri (pe baza DVI)

Societatea A efectueaza vanzari:

 • Colecteaza TVA:
  • la incasare
  • in a 90a zi de la data facturii / data operatiunii
 • Cu exceptia operatiunilor prevazute la art 1342 alin.(6), excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare

TVA la incasare – Fluxuri la nivelul persoanei impozabile care NU aplica sistemul

Societatea A efectueaza achizitii:

 • De la persoane care aplica sistemul TVA la incasare
  • Deduce TVA la plata, cu exceptia:
   • Deduce TVA conform regulilor normale pentru operatiunile prevazute la art 1342 alin.(6), excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare
 • De la persoane din Romania care NU aplica sistemul TVA la incasare
  • Deduce TVA conform regulilor generale art 145 alin.(1)

Societatea A efectueaza vanzari:

 • Colecteaza TVA conform regulilor generale pentru operatiuni taxabile

TVA la incasare – Calculul cifrei de afaceri

Pentru stabilirea cifrei de afaceri se are in vedere baza de impozitare de pe randurile din deconturile de taxa (inclusiv randurile de regularizari) corespunzatoare operatiunilor taxabile si scutite cu drept de deducere si operatiunillor care au locul in strainatate in conformitate cu Codul fiscal.

Pentru stabilirea plafonului de 2.250.000 lei, se vor lua in considerare doar perioadele in care persoana impozabila este inregistrata in scopuri de TVA ( in cazul persoanelor care se inregistreaza dupa ce li s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA, precum si in cazul micilor intreprinderi).

TVA la incasare – Stabilirea datei exigibilitatii TVA

Prin incasare se intelege orice modalitate prin care furnizorul/ prestatorul obtine contrapartida de la beneficiarul sau (inclusiv de la terti).

In cazul incasarilor prin banca de tipul transfer-credit, data incasarii contravalorii totale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia.

Data incasarii in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator este data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia.

In cazul operatiunilor in natura, data incasarii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrarea/prestarea obtinuta drept contrapartida pentru livrarea/prestarea efectuata

Compensarea intre:

 • persoane juridice – data compensarii realizate conform HG 685/1999 şi a OUG 77/1999
 • persoane juridice si alte persoane – proces verbal de compensare

In cazul compensarii intre persoane juridice, se aplica prevederile H.G. nr. 685/1999, care stabilesc documentele si procedura de urmat astfel:

 • pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare individuala mai mare de 10.000 lei, compensarea trebuie realizata pe baza ordinul de compensare emis de IMI (Institutul de Management si Informatica)
 • pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare individuala mai mica de 10.000 lei, in cazul in care persoanele juridice:
  • opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se va realiza prin IMI, conform pct. 1
  • nu opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se realizeaza pe baza documentelor prevazute de H.G. nr. 685/1999

In cazul instrumentelor de plata (cec, cambie, bilet la ordin), data incasarii este:

 • data inscrisa in extrasul de cont, daca instrumentul de plata nu este girat, fiind incasat de plata, ci il incaseaza/sconteaza
 • data girului, in situatia in care furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare gireaza instrumentul de plata altei persoane; in acest scop se pastreaza o copie de pe instrumentul de plata care a fost girat, in care se afla mentiunea cu privire la persoana catre care a fost girat instrumentul de plata;

TVA la incasare – Incasare prin cesiunea creantei de catre furnizor

Cesiunea de creante in situatia in care:

 • furnizorul/prestatorul cesioneaza creantele – data incasarii este data cesiunii creantelor, indiferent de pretul cesiunii
 • beneficiarul cesioneaza furnizorului/prestatorului orice creante (inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA) drept plata pentru achizitiile efectuate – data incasarii este data cesiunii creantelor la nivelul creantei cesionate

Exemplu 1:

Societatea A, avand perioada fiscala luna calendaristica, care aplica sistemul TVA la incasare, a emis o factura pentru livrarea unui bun in suma de 124.000 lei (inlcusiv TVA) la data de 10 februarie 2013 catre societatea B.

TVA in suma de 24.000 lei a fost inregistrat in creditul contului 4428 TVA neexigibila, nefiind incasata de la beneficiar in perioada fiscala respectiva.

La data de 15 martie 2013, societatea A cesioneaza catre societatea N creanta aferenta acestei facturi, care nu este incasata de la beneficiarul B. Pretul cesiunii este de 80.000 lei si este incasat in data de 20 aprilie 2013.

In ceea ce priveste factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 februarie 2013, se considera ca aceasta este incasata si exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013, societatea A avand obligatia sa colecteze TVA in suma de 24.000 lei, respectiv va evidentia suma TVA de 24.000 lei in debitul contului 4428 TVA neexigibila si concomitent in creditul contului 4427 TVA colectata.

Exemplu 2:

Societatea B, care aplica sistemul TVA la incasare, a livrat la data de 11 februarie 2013 catre societatea A bunuri (carti supuse cotei de TVA de 9%) a caror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei.

In data de 10 mai 2013 societatea A a cesionat societatii B dreptul sau de rambursare conform art. 30 din Codul de procedura fiscala, in suma de 100.000 lei.

La data cesiunii, respectiv 10 mai 2013 se considera ca societatea A a platit, respectiv societatea B a incasat, suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La aceasta data:

  • societatea A va putea sa deduca taxa aferenta achizitiei astfel:

100.000 x 9/109 = 8.257 lei
Diferenta de 743 ramasa in contul 4428 TVA neexigibila va putea fi dedusa la momentul platii.

  • societatea B va colecta TVA aferenta livrarii corepunzator creantei care i-a fost cesionata, respectiv 8.257 lei

Pentru diferenta de 743 lei ramasa in contul 4428 TVA neexigibila, exigibilitatea va interveni in cea de-a 90-a zi conform art. 1342 alin.(5) din Codul fiscal, daca presupunem ca A nu a mai facut nicio plata pana la data respectiva.

TVA la incasare – Determinarea TVA exigibila pentru incasari partiale ale facturii

Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila potrivit noului sistem, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta, aplicandu-se procedeul sutei marite, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse.

Exemplu:

Compania A aplica sistemul TVA la incasare si emite o factura in valoare de 2000 lei + TVA 480 la data de 10 martie 2013.
In data de 20 aprilie 2013, incaseaza suma de 620 lei din total factura.

Calculul TVA exigibila aferenta incasarii partiale este:
620 lei x24/124 = 120 lei TVA exigibila

TVA la incasare – Reguli pentru facturile emise inainte de intrarea in sistem

Facturi totale emise inainte de intrarea in sistem

Facturile emise pentru contravaloarea totala a livrarii/prestarii, indiferent daca au fost sau nu incasate, pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa intrarea in sistem, se aplica regulile generale referitoare la exigibilitate

Exemplu:

Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare.

In data de 12 decembrie 2012 emite o factura catre compania B pentru contravaloarea totala a livrarii unui bun in valoare de 5000 lei + 1200 lei TVA.
Livrarea bunului are loc in ianuarie 2013, iar factura este incasata in data de 22 februarie 2013.

Compania A, desi aplica sistemul de TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013, pentru factura respectiva aplica regimul normal de taxa, intrucat TVA a fost deja colectata in anul 2012.

Facturi partiale emise inainte de intrarea in sistem

Facturile emise pentru contravaloarea partiala a livrarii/prestarii, inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare, indiferent daca au fost sau nu incasate, pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa intrarea in sistem, se aplica sistemul TVA la incasare numai pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistem.

Exemplu:

Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul TVA la incasare.

In data de 14 decembrie 2012 emite o factura catre compania B pentru contravaloarea partiala (30%) a unei livrari de bunuri, factura partiala fiind in valoare de 4000 lei + 960 lei TVA.
Livrarea bunului are loc in data de 15 martie 2013, cand se emite si factura de regularizare.

Pentru diferenta de 70%, respectiv 9.333 lei + 2240 lei TVA, pe factura de regularizare se mentioneaza TVA la incasare, iar in dreptul avansului regularizat de 4000 lei + 960 lei TVA nu se inscrie aceasta mentiune, nefiind supus sistemului TVA la incasare .

TVA la incasare – Reguli pentru facturile emise inainte de iesirea din sistem

Facturi totale emise inainte de iesirea din sistem

Facturile emise pentru contravaloarea totala a livrarii/prestarii, indiferent daca au fost sau nu incasate, pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa iesirea din sistem, se continua aplicarea sistemului TVA la incasare

Exemplu:

Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare si are perioada fiscala luna.
La data de 10 mai 2013 depaseste plafonul de 2.250.000 RON.
La data de 15 iunie 2013 emite o factura inainte de livrarea bunurilor, in valoare de 6000 lei + 1440 lei TVA. Livrarea se efectueaza in data de 12 august 2013.

Societatea A va depune notificare pentru iesirea din sistem pana pe data de 25 iunie 2013.
Pentru factura emisa in data de 15 iunie 2013 (6000 lei + 1440 lei TVA) se aplica in continuare sistemul de TVA la incasare.
Factura se incaseaza in data de 26 august 2013, data la care TVA devine exigibila atat la furnizor, cat si la beneficiar.

Facturi partiale emise inainte de iesirea din sistem

Facturile emise pentru contravaloarea partiala a livrarii/prestarii, indiferent daca au fost sau nu incasate, pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa iesirea din sistem, se continua aplicarea sistemului numai pentru contravaloarea partiala facturată inainte de iesirea din sistem.

Exemplu:

Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare, avand perioada fiscala luna.
Incepand cu data de 1 august 2013 iese din sistem ca urmare a depasirii plafonului de 2.250.000 lei in cursul lunii iunie 2013.
La data de 1 iulie 2013 emite o factura partiala inainte de livrarea bunurilor, in valoare de 1000 lei +240 TVA (20% din valoarea totala a livrarii).
Livrarea se efectueaza in data de 12 august 2013 si se emite factura de regularizare.

Pe factura de regularizare se va mentiona in dreptul sumei de 1000 lei + 240 TVA la incasare, iar in dreptul diferentei de 80%, respectiv 4000 lei + 960 lei TVA, nu se face aceasta mentiune, aplicand regimul normal de exigibilitate.

TVA la incasare – Reguli de atribuire a incasarii/platii

Pentru facturile partiale emise inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare, neincasate integral inainte de intrarea in sistem, orice suma incasata/platita dupa intrarea furnizorului/prestatorului in sistemul de TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasata/neplatita pana la intrarea in sistem atat la furnizor, cat si la beneficiar.

Exemplu:

Compania A emite la data de 20 decembrie 2012 o factura partiala, inainte de prestarea unui serviciu, in valoare de 300 lei + 72 lei TVA. In anul 2012 nu s-a incasat contravaloarea acestei facturi.

De la data de 1 ianuarie 2013, compania A aplica sistemul TVA la incasare.

In data de 20 ianuarie 2013 emite factura de regularizare (finala) in valoare de 1000 lei +240 lei TVA, data la care inregistreaza TVA neexigibila de 168 lei corespunzatoare diferentei facturate in anul 2013 de 700 lei.

Compania A incaseaza de la clientul sau, pe data de 15 februarie 2013, suma de 600 lei. Din suma incasata, se atribuie 372 lei pentru partea facturata in luna decembrie 2012, iar diferenta de 228 lei se atribuie partii facturate in luna ianuarie 2013.
Din TVA neexigibilia de 168 lei s-a scazut suma de 44 lei corespunzatoare partii din incasare atribuita partii facturate in ianuarie 2013.

respectiv regimul aplicabil.

TVA la incasare – Ajustarea bazei impozabile

In situatii precum reduceri de preturi, anularea totala sau partiala a unui contract, alte evenimente prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care intervin ulterior facturarii, contribuabilii vor emite facturi in care inscriu cu semnul minus baza impozabila si TVA aferenta acestor operatiuni, chiar daca TVA nu a devenit exigibila la data respectiva.

Ca regula, atat la beneficiar cat si la furnizor/prestator, se ajusteaza mai intai taxa neexigibila si doar in situatia in care nu mai exista diferente de taxa neexigibila se ajusteaza taxa colectata la furnizor/prestator, respectiv taxa deductibila la beneficiar.

Exemplu:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, emite catre beneficiarul B o factura pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013 in valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei , total factura 6.200 lei. TVA in suma de 1.200 lei se inregistreaza in creditul contului 4428 TVA neexigila.

La data de 20 februarie 2013 incaseaza suma de 2000 lei de la beneficiarul sau. TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 2000 x 24/124 = 387 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 TVA neexigibila si concomitent in creditul contului 4427 TVA colectata.

In data de 25 martie 2013, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5000×10/100=500 lei si TVA aferenta, respectiv 1200*10/100 =120 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin.(10) din Codul fiscal, in luna martie 2013 societatea A va diminua TVA neexigibila in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va diminua TVA neexigibila in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Daca presupunem ca la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi incasat de la societatea B suma de 5000 lei TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 5000×24/124= 968 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 TVA neexigibila si concomitent in creditul contului 4427 TVA colectata.

In data de 25 martie 2013, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5000×25/100=1250 lei si TVA aferenta, respectiv 1200×25/100 =300 lei.

Conform prevederilor art. 1342 alin.(10) din Codul fiscal, in luna martie 2013 societatea A va anula TVA neexigibila in cuantum de 232 lei si concomitent va diminua taxa colectata cu suma de 68 lei. In aceasta situatei, societatea B va anula TVA neexigibila de 232 lei si concomitent va diminua TVA dedusa cu suma de 68 lei.

TVA la incasare – Cursul de schimb aferent operatiunilor supuse sistemului

In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de BNR, Banca Centrala Europeana, ori utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare.

Exemplu:

Compania A livreaza bunuri in valoare de 7.000 euro catre compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A aplica sistemul TVA la incasare, iar factura este emisa la data de 10 martie 2013.

Cursul de schimb valutar valabil in data de 20 februarie 2013 este de 4,5 lei/euro. Societatea A incaseaza contravaloarea integrala a facturii in data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro.

Societatea A va inregistra ca taxa neexigibila aferenta livrarii suma de 7.560, calculata astfel: 7.000 euro x 4,5 lei/euro x 24%= 7.560 lei.

Exigibilitatea TVA aferenta livrarii intervine la data incasarii, respectiv 15 mai 2013, data la care societatea A trebuie sa colecteze TVA in suma de 7.560 lei.

TVA la incasare – Determinare TVA deductibila in cazul platilor integrale/partiale

Dreptul de deducere a TVA intervine la momentul achitarii catre furnizor/prestator a taxei aferente achizitiilor efectuate DOAR pentru taxa deductibila:

 • de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, indiferent daca acestea realizeaza si operatiuni care nu se supun sistemului TVA la incasare
 • de persoanele impozabile care nu aplica sistemul TVA la incasare (inclusiv contribuabili care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania) care efectueaza achizitii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare

Important:
Nu se amana dreptul de deducere pentru operatiunile care sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare (ex. operatiuni supuse taxarii inverse, operatiuni supuse regimurilor speciale, livrari/prestari catre persoane afiliate).

Contabilitatea operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare se va tine prin intermediul contului 4428 TVA neexigibila daca taxa nu este achitata.

Contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare, precum si contribuabilii care fac achizitii de la cei care aplica sistemul TVA la incasare, daca nu au drept de deducere integral sau partial a TVA, nu vor reflecta ca taxa neexigibila taxa nedeductibila aferenta achizitilor, indiferent daca taxa aferenta este sau nu achitata.

Pentru determinarea taxei deductibile aferente platii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se aplica procedeul de calcul prevazut la art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal.

Exemplu:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, avand perioada fiscala luna calendaristica, emite o factura pentru o livrare de bunuri in valoare de 3000 lei plus TVA 720 lei in data de 14 mai 2013 catre societatea B.

Daca taxa nu se achita in aceeasi perioada fiscala se inregistreaza in contul 4428 TVA neexigibila.
In data de 5 iulie 2013, societatea B plateste partial prin extras bancar suma de 1300 lei.

Taxa deductibila aferenta acestei plati se calculeaza astfel: 1300 x 24/124 = 252 lei si se evidentiaza in debitul contul 4426 TVA deductibila, concomitent cu evidentierea in creditul contului 4428 TVA neexigibila.

TVA la incasare – Determinarea datei platii in functie de modalitatea de plata

In cazul platilor efectuate prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data platii este:

 • data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia in situatia in care cumparatorul este emitentul instrumentului de plata
 • data girului catre furnizor/prestator, in situatia in care cumparatorul nu este emitentul instrumentului de plata, fiind obligatorie pastrarea unei copii a instrumentului de plata

In cazul platilor prin carduri de debit sau de credit, data platii este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia.

In cazul platilor prin banca de tipul transfer-credit, data platii este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia.

In cazul cesiunii de crente, data platii este data cesiunii creantei de catre beneficiar pentru plata achizitiilor sale.

In cazul compensarii, data platii este data ordinului de compensare sau a procesului verbal de compensare.

In cazul platii in natura, data platii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrarea/prestarea care reprezinta contrapartida pentru achizitia de bunuri/servicii efectuata.

TVA la incasare – Justificarea deducerii TVA

Justificarea deducerii TVA pentru :

 • achizitii efectuate de contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare
 • achizitii efectuate de persoane care nu aplica sistemul TVA la incasare de la contribuabili care
  aplica sistemul TVA la incasare
 • cu factura si dovada platii TVA aferenta achizitiei efectuate

Jurnalele pentru cumparari si vanzari

Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmareasca in fiecare perioada fiscala diferentele de taxa neexigibile, atat in ce priveste taxa colectata cat si in ce priveste taxa deductibila.

In acest sens prin normele metodologice au fost prevazute informatiile minime necesare pentru aceste operatiuni.

TVA la incasare – Ajustarea TVA in cadrul sistemului

Ajustarea TVA dupa natura operatiunii:

Achizitii de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital (art. 148, Cod Fiscal)

 • se efectueaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea (de
  exemplu, schimbarea destinatiei de utilizare a bunurilor / serviciilor achiziţionate) pentru:
 • taxa deductibila = taxa efectiv platita furnizorului
 • taxa aferenta valorii neamortizate in limita sumei achitate (in cazul activelor
  corporale fixe)

Achizitii de bunuri de capital (art.149, Cod Fiscal)

 • se efectueza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea (de exemplu, bunul de capital isi inceteaza existenta) pentru taxa efectiv dedusa aferenta sumei platite catre furnizor, corespunzatoare perioadei
  ramase din perioada de ajustare

Exemplu 1
Ajustarea TVA efectuata pentru alte bunuri decat cele de capital prevazuta la art 148 din Codul fiscal:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare ( sau a cumparat bunuri de la o persoana care a aplicat TVA la incasare) a achizitionat in ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil in valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achizitiei societatea A plateste furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere integral.

In luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati fara drept de deducere a TVA. Societatea A trebuie sa efectueze ajustarea taxei deduse astfel:

 • valoarea neamortizata a bunului este de 7.000 lei (reprezinta 70% din valoarea bunului)
 • TVA dedusa 1.200 lei
 • ajustarea calculata in functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.200 x70%=840 lei, in favoarea statului

In luna iunie 2014 societatea A mai plateste furnizorului suma de 2583 lei, din care 500 lei reprezinta TVA. Taxa de dedus se determina proportional cu valoarea ramasa neamortizata la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x70%=350 lei- taxa care nu se deduce. Diferenta de 150 lei (500-350) se deduce.

In luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere.

 • aloarea ramasa neamortizata este de 6.000 lei ( reprezentand 60% din valoarea bunului)
 • TVA achitata: 1.200 lei +500 lei=1.700 lei
 • ajustarea calculata in functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.700×60%=1.020 lei in favoarea persoanei impozabile

In luna decembrie 2014 societatea A plateste furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezinta 700 lei. Taxa de dedus se determina in functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei, astfel:
700 x 70% – 700 x 60% = 490 – 420 = 70 lei nu se deduc, iar diferenta de 630 lei (700-70 ) se deduce

Exemplu 2
Ajustarea TVA aferenta bunurilor de capital prevazute la art 149 din Codul fiscal:

O persoana impozabila B cumpara un bun de capital (o cladire) de la persoana impozabila A. Ambele persoane aplica sistemul TVA la incasare.

Valoarea bunului de capital este de 100.000 lei si TVA aferenta este de 24.000 lei. Prin contractul dintre parti se stabilesc urmatoarele: bunul de capital va fi pus la dispozitia persoanei impozabile B la data de 20.07.2013 urmand ca plata sa se faca in 4 transe egale de 25.000 lei + TVA aferenta care devin scadente la plata corespunzator, prima transa la data punerii bunului la dispozitia persoanei impozabile B (20.07.2013), a doua transa la 31.12.2013, a treia transa la 30.06.2014 si ultima transa la 31.12.2014. Platile se efectueaza cu respectarea prevederilor contractuale.

Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus la dispozitia persoanei impozabile B, respectiv 1 ianuarie 2013.

In perioada 20.07.2013 – 31.07.2014 bunul de capital este utilizat in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile B respectiv, operatiuni de inchiriere in regim de taxare cu TVA prin optiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Incepand cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat in integralitate pentru realizarea de operatiuni de inchiriere in regim de scutire de TVA fara drept de deducere in sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013 – 31.12.2032
 • TVA aferenta achizitiei bunului de capital: 24.000 lei
 • TVA dedusa conform platilor efectuate pana la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea: 18.000 lei, corespunzator celor trei transe de plata efectuate
 • Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care genereaza ajustarea: 18.000 x 19/ 20 = 17.100 lei, in favoarea statului. Diferenta de 900 de lei reprezinta taxa dedusa pentru anul 2013, in care bunul a fost utilizat pentru operatiuni taxabile.

La 31.12.2014 se plateste si ultima transa, TVA aferenta fiind de 6.000 lei.

Se determina la momentul efectuarii platii cuantumul TVA deductibile in functie de modul de utilizare a bunului de capital in perioada de ajustare, astfel:
6.000 lei x 19/20 ani = 5.700 lei care nu se pot deduce, intrucat corespund celor 19 ani ramasi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operatiunilor scutite fara drept de deducere.

Suma de 300 lei aferenta anului 2013 se va deduce in decontul lunii decembrie 2014 si se inscrie in decont la randurile corespunzatoare de taxa dedusa.
La data de 3.03.2016 bunul de capital incepe sa fie utilizat in integralitate pentru operatiuni taxabile.

 • TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, in favoarea persoanei impozabile

TVA la incasare – Facturi cu mai multe cote/regimuri de TVA

Persoana impozabila care incaseaza partial o factura cuprinzand contravaloarea unor livrari de bunuri/prestari de servicii care contin mai multe cote de TVA si/sau mai multe regimuri de impozitare, are dreptul sa aleaga bunurile/serviciile care considera ca au fost incasate partial pentru a determina suma taxei incasate in functie de cote, respectiv regimul aplicabil.

Posted in: Noutati, Noutati legislative, TVA la incasare

Leave a Comment: (0) →